Lidah Resmi Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian | Official Website of the Crop Quality Control Division, Dept of Agriculture

Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Crop Quality Control Division
 
Projek Utama
Main Projects
Organisasi
Organisation
Berita Terkini
Latest News
Aktiviti
Activities
Khidmat Kepakaran
Expert Services
Konsultansi Antarabangsa
International Consulting
Kembali
Home
Seksyen Akreditasi Ladang
Faram Accreditation Section
Seksyen Pendaftaran Perlindungan Varieti Tumbuhan
Plant Variety Protection Registration Section
Seksyen Kawalan Kualiti Benih Tanaman
Crops Seed Quality Control Section

 Kembali | Direktori | Akreditasi > SALM, SOM | Varieti Baru Tumbuhan | Benih Berkualiti | AgriBazaarPortal PVP | Portret Kejayaan | Forum
 Home | Directory | Accreditation > SALM, SOM | New Plant Varieties | Quality Seeds | AgriBazaarPVP Portal | Success Stories | Forums

.: Jabatan Pertanian diterajui Pasukan baru
.:
Dept of Agriculture led by a new Team 

Y. Bhg. Dato' Sofian Mohd Salleh
dilantik Ketua Pengarah Pertanian 
(Foto kiri, DOApic

Y. Brs. En. Roseley Dato' Hj Khalid
[TKPP (Pembangunan)] 
Y. Brs. Hj. Salim Rafie
[TKPP (Operasi)]

Seksyen | Section:

Akreditasi Ladang 
Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)
Skim Organik Malaysia (SOM)
Pendaftaran Perlindungan
Varieti Tumbuhan
 
Kawalan Kualiti
Benih Tanaman 
...........................................................
e-DagangTani | e-AgrCommerce:
...........................................................
INTERPRETASI LOGO BARU
NEW LOGO INTERPRETATION

Bentukan DAUN-DAUN yang bersifat organik adalah merupakan imej yang membawa pengertian sumber asas bidang pertanian negara. Bentukan ini disusun selari bertujuan untuk membawa maksud keseimbangan dan perkembangan serta kemajuan bidang pertanian yang sedang giat dirancang oleh kerajaan untuk menjadi penyumbang terbesar ekonomi negara.

Imej di bahagian tengah membawa pengertian ‘BENIH’ yang baik bertujuan untuk melambangkan impian dan hasrat Jabatan Pertanian dan kerajaan untuk memajukan hasil pertanian negara serta meninggikan taraf kehidupan golongan petani ke satu tahap yang lebih baik dan berjaya.

Warna hijau bermaksud warna asas bidang pertanian. Ianya melambangkan pertambahan hasil pertanian melalui penggunaan kaedah pertanian berteknologi tinggi dan moden, serta kesungguhan kakitangan Jabatan Pertanian untuk mencapai matlamat, misi dan visi memartabatkan industri pertanian negara.

Berita | News:

7/11/2006
Boost for Agriculture, The Star: Nation

6/10/2006
Jabatan Pertanian dan Jalur Lipur jalinkan MOU mengeluarkan benih tanaman tisu kultur, Arifin Latif melapor... =>
liputan bergambar

3/10/2006
Ban on paraquat lifted for study, The Star: Nation
15/9/ 2006
Kerjasama pertanian Malaysia- Belanda, Utusan Malaysia: Agro
15/9/2006
RM2.6b tingkat sektor pertanian, Berita Harian
15/9/2006
Muhyiddi
n: Not enough, The Star: Nation
Aug 2006
Special focus: The Fruit Valley, KLIA Times, premier issue 2006
13/8/2006
Seed is everything, Sunday Star
13/8/2006
Signs of a brighter future for Johor, Sunday Star
12/8/2006
Series of high-impact agri projects for roll-out, The Star
11/8/2006
Hanya benih padi disah Jabatan Pertanian diguna 2009
, Utusan Malaysia
9/8/2006
Bank Biji Benih diwujudkan di bawah RMK-9, Utusan Online
9/8/2006
Bank biji benih ditubuh, Berita Harian Online 
19/5/2006
PM: Strengthen your core business before diversifying, NST Online
19/5/2006
Mampu berikan pendapatan lumayan - PM, Utusan Malaysia
4/5/2006
CCM gunakan MSAM 2006
, Utusan Malaysia
4/5/2006
PM lancar kelapa sawit klon aab1, Utusan Malaysia: Celik
27/3/2006
Billboard Kahang Organic highlightkan akreditasi SOM, Arifin Latif melapor...
17/2/2006
Jabatan Pertanian cetuskan era petani komersial, Utusan Malaysia
9/12/2005
Meeting national rice demand with high-yield seedlings, The Star

Berita sebelumnya |
Previous news...

APB.jpg (564957 bytes)BKKT - satu Bahagian baru berperanan besar untuk menyumbang ke arah menjayakan 'Pertanian Baru' dalam RMKe-9...

Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman (BKKT) telah dibentuk khusus untuk memberi fokus dalam pembangunan persijilan ladang (SALM & SOM), perlindungan varieti baru tumbuhan (PVBT) dan membangunkan akta/skim kawalan kualiti benih tanaman ~ menerusi....


OBJEKTIF 

• Mengiktiraf ladang-ladang yang mengamalkan AMALAN PERTANIAN BAIK (APB/GAP) yang mesra alam dan menghasilkan produk yang berkualiti dan selamat dimakan – menerusi Persijilan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).

• Mengiktiraf pemilik ladang yang mengusahakan tanaman secara organik mengikut keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam piawaian organik negara, MS 1529 – menerusi Persijilan Skim Organik Malaysia (SOM).

• Melaksana Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN (PVBT) 2004 (Akta 634).

• Menggubal dan menguatkuasa AKTA BENIH TANAMAN.

• Menggalak pemasaran secara online menerusi penggunaan portal AgriBazaar di kalangan pemilik-pemilik sijil SALM/SOM/ pembiakbaka varieti baru tanaman/pengusaha benih tanaman berdaftar.  


FUNGSI UTAMA 

Meningkatkan lagi pelaksanaan AMALAN PERTANIAN BAIK menerusi Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) - dilancarkan pada Januari 2002, digubal berlandaskan beberapa piawaian antarabangsa -- seperti EurepGAP, Codex Alimentarius, di samping Malaysian Standard for Agricultural Commodities) supaya lebih banyak ladang akan berdaftar dan mengeluarkan produk makanan yang berkualiti dan selamat.

Skim Organik Malaysia (SOM) - dilancarkan pada Disember 2003 dibangunkan untuk mengiktiraf pengusaha  ladang/perusahaan/ perdagangan yang menjalankan perniagaan mengikut keperluan-keperluan yang ditetapkan dalan piawaian organik negara (MS 1529).  

Pelaksanaan SOM dapat mewujudkan pengusaha yang boleh mengeluarkan hasil pertanian yang bebas daripada bahan sintetik dan sisabaki kimia. Antara objektif SOM ialah:

• Untuk memastikan produk organik yang dibeli oleh pengguna adalah sahih dikeluarkan mengikut amalan organik.

• Untuk melindungi kepentingan pengusaha organik daripada pengusaha lain yang membuat kenyataan palsu.

•
Untuk meningkatan dayasaing produk organik keluaran Malaysia di pasaran tempatan dan eksport.

Penguatkuasaan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan (PVBT) 2004:

• Untuk memberi perlindungan hak pembiakbaka bagi varieti baru tumbuhan dan pengiktirafan serta perlindungan ke atas sumbangan yang diberi oleh petani, masyarakat tempatan dan pribumi.

• Untuk menggalakkan pelaburan dan pembangunan dalam pembiakbakaan varieti baru tumbuhan di kalangan sektor awam dan swasta.

• Untuk merangsang kemajuan pembiakbakaan dan menentukan aktiviti bersepadu berasaskan cluster yang lengkap di sepanjang rantaian nilai produk, khususnya untuk eksport.

• Untuk menggalakkan baka-baka yang bernilai tinggi dibawa masuk dari luar negara dan dimajukan dalam negara.

Penggubalan dan penguatkuasaan Akta Benih Tanaman:

• Satu mekanisme perundangan bagi memastikan kedapatan benih berkualiti di dalam pasaran untuk kegunaan petani. Pada masa yang sama ia dapat menjamin kepentingan semua stakeholders dalam industri bijibenih. 

• Sebagai langkah permulaan, satu Skim Pengesahan Benih Tanaman (SPBT) untuk tanaman buah-buahan akan dibangunkan ~ khususnya bagi menjamin benih berkualiti disahkan dari yang sub-standard

Galakan penggunaan Portal AgriBazaar sebagai alternatif tambahan/value add tingkatkan pemasaran maya hasil dan produk pertanian/asas tani, dan industri desa:

• Menggalak pemilik-pemilik sijil SALM/SOM/pembiak- baka varieti baru tanaman/pengusaha benih tanaman berdaftar menyebarluas sayap bagi memasarkan hasil tani/produk pertanian/produk organik/hakcipta/benih tanaman berkualiti mereka secara online melalui tawaran jualan/peluang niaga dalam portal AgriBazaar (http://www.agribazaar.com.my/).

>> Pembabadan Inisiatif AgriBazaar 
>> Chronicles of the AgriBazaar Initiative

12-15/12/06: Agriculture Congress 2006 (Marriott Putrajaya)  :: 13-14/12/06: Kursus APB utk SALM - SDOA Sarawak (Hotel Kingwood, Sibu)  :: 22/12/06: Majlis Penyampaian Sijil SALM & SOM 2006 (IOI Palm Garden, Putrajaya)
........................................................
........................................................
 LATEST ONLINE NEWS... 
Call for push in seed production, The Star Online, 15/11/2006
Boost for Agriculture, The Star Online, 7/11/2006
Agriculture minister wants introduction of new varieties of plants, The Star Online, 6/11/2006
Bank Biji Benih diwujudkan di bawah RMK-9, Utusan Online, 9/8/2006
9/8/2006
Bank biji benih ditubuh, Berita Harian Online, 9/8/2006
........................................................
 AKTIVITI BAHAGIAN 2006 ....
Mesyuarat/Bengkel Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman (BKKT)

11/10-13/10/9/2006, Aras 7, BKKT, Jabatan Pertanian Putrajaya [SEMUA PEGAWAI & STAF BKKT]
 
........................................................
 INTERNATIONAL AWARDS
 2006 
 International Recognitions

AgriBazaar (Selected as a Finalist) - Malaysia (MIMOS & Dept of Agriculture partnership)

WSIS Challenge Award 2006 (Economic Development category), Stockholm
 

........................................................
 INTERNATIONAL EVENTS/
 FORUM
2006 
 Bilateral Meetings

11th Malaysia-Singapore Bilateral Meeting on Agriculture (AVA, S'pore & DOA, Malaysia)

5/9-6/9/2006, Holiday Inn Parkview Hotel, Singapore [Tuan Hj Saleh]
 

 
 Seksyen Akreditasi Ladang
EUREPGAP

Capacity Building Seminar on GAP for Developing Member Economies (APEC)

19/9-21/9/2006, Manila, The Philippines [Tedong]
 

Trilateral Meeting Netherlands/ Indonesia/ Malaysia 
(Netherlands/ Indonesia)

12/9-15/9/2006, Palembang, Indonesia [Norma]
 

Workshop on EU Fruits & Vegetables Standards 2006 - South-East Asia (EU/MOH/DOA)

19/9-21/9/2006, Corus Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia [Norma]
 

13th Session of the Codex Committee on Fresh Fruits & Vegetables (FAO)

25/9-29/9/2006, Mexico City, Mexico [Norma]
 

FAO/AFMA/FAMA Regional Workshop on Marketing Training in the Agricultural Supply Chain, 26th Executive Committee Meeting and General Assembly of AFMA (FAO/ AFMA/ FAMA)

20/11-24/11/2006, PNB Park, Kuala Lumpur, Malaysia [Norma]
 

 
 Seksyen Pendaftaran
 Perlindungan Varieti
 Tanaman

54th Session of the Administrative & Legal Committee (UPOV)
16-17/10/2006 

40th Session of the Council of UPOV
(UPOV)
19/10/2006, Geneva, Switzerland  [Cheah]
 

The 7th Asian Regional Technical Meeting for Plant Variety Protection (DOA/ UPOV)

6/11-11/11/2006, Best Western Premier Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia [BKKT]
 

Kursus DUS (Distictness, Uniformity & Stability)
(Wageninghen Univ/ DOA)

13/11-16/11/2006, ILPP Serdang, DOA, Malaysia [Cheah]
 

 
 Seksyen Kawalan Kualiti
 Benih Tanaman
APSA.gif (1064 bytes)

Asian Seed Congress 2006 (APSA/ MARDI)

12/11-17/11/2006, Hilton Hotel, KL Sentral, Malaysia [Arifin]
 

........................................................
 INTERNATIONAL LINKS 
EUREPGAPAPSA.gif (1064 bytes)
© Arifin Abdul Latif 2005-2006
arifin@doa.gov.my
| arifin@agribazaar.com.my
Kemaskini terakhir | Last updated:
 25 December 2006 02:36:46 PM
Make your own free website on Tripod.com